POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spółka SO.DI.CO srl z siedzibą w Senigallia (AN), via Foce Cesano, 4/9, P.I. 1285160428, w osobie swojego tymczasowego pełnomocnika i jako podmiot zarządzający danymi, informuje Użytkownika (zwanego dalej "Podmiotem"), że zgodnie z art.13 Dekretu Ustawodawczego 196/2003 (Kodeksu dotyczącego ochrony danych osobowych) dane osobowe dobrowolnie podane za pośrednictwem witryny www.sodico.it (zwanej dalej "Witryną") będą traktowane w sposób właściwy, zgodny z prawem, przejrzysty, mający zapewnić ochronę prywatności i praw Podmiotu oraz w pełnej zgodzie z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych osobowych.
Dlatego też zgodnie z art. 13 Dekretu Ustawodawczego 196/2003, Właściciel za pomocą niniejszej Polityki Prywatności zapewnia zainteresowanej stronie następujące informacje:
Cel przetwarzania danych
Dane osobowe dobrowolnie przekazane przez stronę zainteresowaną za pośrednictwem kanałów kontaktowych wskazanych w Witrynie będą gromadzone, przechowywane i odczytywane jedynie w celu umożliwienia przetwarzania informacji na podstawie zapytań na temat produktów kosmetycznych wysłanych przez Użytkownika i jedynie przez okres czasu potrzebny na wykonanie tych działań.
Sposób i czas przetwarzania danych
W związku z wyżej wymienionymi celami dane osobowe przekazane przez Użytkownika będą przetwarzane za pomocą narzędzi informatycznych/zautomatyzowanych przy zachowaniu odpowiednich uzasadnionych środków bezpieczeństwa danych i przy zachowaniu poufności danych osobowych zgodnie z postanowieniami art. 33 i następnych Dekretu Ustawodawczego 196/03.
Dane Użytkownika będą przechowywane w formie elektronicznej na serwerze będącym własnością spółki SO.DI.CO srl nie dłużej niż jest to niezbędne do zrealizowania celu, w jakim dane te są przetwarzane. Właściciel oświadcza, że podjęto wszelkie konieczne środki bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ryzyka zniszczenia, utraty, nieuprawnionego dostępu lub przetwarzania danych osobowych w celach innych niż te podane przy ich gromadzeniu.
Charakter danych osobowych i zakres ich przekazywania
Dane podlegające przetwarzaniu:
a) dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkownika,
b) dane nawigacyjne transmisji danych nieodłącznie związane z wykorzystaniem internetowych protokołów komunikacji.
Dane osobowe podane przez Użytkownika nie będą ujawnione osobom trzecim ani rozpowszechniane bez uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika. Dane te mogą jednak zostać ujawnione przez Właściciela Sądowi lub organom administracyjnym lub innym podmiotom publicznym w przypadkach dopuszczanych przez prawo.
Pliki cookie
Informacje na temat plików cookie wykorzystywanych przez Witrynę oraz na temat ich wyłączenia i usunięcia znajdują się w Zasadach dotyczących plików cookie niniejszej Witryny.
Prawa przysługujące na mocy art. 7 Dekretu Legislacyjnego nr 196/2003
Użytkownicy, na mocy art. 7 Dekretu Legislacyjnego nr 196/2003, mogą w dowolnej chwili skorzystać z przysługujących im wobec Właściciela praw dotyczących przetwarzania danych, obejmujących między innymi prawo do otrzymania potwierdzenia swoich danych osobowych, prawo do otrzymania informacji na temat pochodzenia ich danych osobowych, na temat celów i sposobów ich przetwarzania, logiki używanej w przypadku przetwarzania danych przy pomocy narzędzi elektronicznych, odbiorców lub kategorii odbiorców, do których dane mogą być przekazywane lub którzy mogą dowiedzieć się o tych danych z uwagi na sprawowane stanowisko pełnomocnika, osoby odpowiedzialnej lub przełożonego. Strona zainteresowana ma również prawo do aktualizowania, poprawiania oraz, w razie potrzeby, do integracji danych, prawo do ich usunięcia, zmiany na formę anonimową lub do zablokowania bezprawnie przetwarzanych danych, w tym tych danych, które nie muszą być zachowane w celu, w jakim zostały one zgromadzone i następnie przetwarzane.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
Użytkownik może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@sodico.it lub wysyłając list polecony do spółki SO.DI.CO srl, na adres jej siedziby Senigallia (AN), via Foce Cesano, 4/9, do których załączona będzie fotokopia dokumentu tożsamości Użytkownika i które zawierać będą następujący tekst „Wycofanie zgody na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych”. Po wykonaniu tej czynności dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte z archiwów tak szybko, jak będzie to możliwe. W przypadku, gdy Użytkownik chce uzyskać dalsze informacje na temat przetwarzania jego danych osobowych lub chce skorzystać z praw przysługujących mu na mocy art. 7 Dekretu 196/03, może zrobić to, wysyłając wiadomość e-mail lub list polecony na wyżej wskazane adresy.
Proszę pamiętać, że możemy być zmuszeni do weryfikacji tożsamości Użytkownika przed podaniem lub zmianą jakichkolwiek informacji.
Aktualizacje niniejszej Polityki Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności została zaktualizowana ostatni raz 10 grudnia 2015 roku. Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji i zmiany niniejszego dokumentu, dlatego też zachęca się Użytkownika do regularnego sprawdzania niniejszej strony.

Polityka cookies

Updated on 2017-02-27T15:17:08+00:00, by administrator.